13-8-18-3239.jpg
053834r7lvrrwzl41w7w1w.jpg
434.jpg

רישוי מטיס רחפן  |  פתיחת עסק לצילום אווירי 

רישוי אווירי לצילום לעסק  |  הדרכות הטסה  | צילום אווירי

המחיר התחרותי ביותר |  משך הזמן הקצר ביותר

125_v2.jpg

תודה ! קוד המבצע לשימוש בהזמנה: skycam0818

הירשם עוד היום והימנע מקנסות ועבירה על החוק

כל מפעיל רחפן באזור מאוכלס ובאזורים אסורים \ מוגבלים \ מסוכנים ללא רישוי
מסתכן בעונשים הקבועים בחוק הכוללים קנסות כבדים ויכולים להגיע גם לעד 3 שנות מאסר
במקרה של סיכוי חיי אדם או הפעלה הדורשת רישוי ובוצעה ללא רישוי   
(סעיף 142 לחוק הטיס)

אכיפת מטיסים בצורה לא חוקית נמצא בתהליך חקיקה מתקדם בכנסת
ובעוד מס' חודשים שוטרים ופקחים אשר יזהו מטיס ללא רישוי באזור מאוכלס \ אסור
גם ללא פגיעה כלשהיא, יקנס בסכום של אלפי שקלים  
(תיקון חקיקה לתקנה 545)

תהליך הרישוי הייחודי שלנו

חדשני  |  פשוט  |  מהיר

מילוי והגשת כל הטפסים והבקשות עבורך
מילוי והגשת כל הטפסים והבקשות עבורך
תשלום כל האגרות הנדרשות עבורך
תשלום כל האגרות הנדרשות עבורך
כתיבה עבורך של כל הספרות הנדרשת
כתיבה עבורך של כל הספרות הנדרשת
לימוד קצר וממוקד למבחן העיוני
לימוד קצר וממוקד למבחן העיוני
הסמכת שטח והכנה למבחן חברה
הסמכת שטח והכנה למבחן חברה
ליווי במבחן חברה להצלחה מובטחת
ליווי במבחן חברה להצלחה מובטחת
 

058-55-058-77

__________

תודה ! קוד המבצע לשימוש בהזמנה: skycam0818