תנאים והתניות

השימוש באתר זה של SKYCAM (להלן: “האתר“) מותנה בהסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת של כל אדם (להלן: “המשתמש“) לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. בכניסתו של המשתמש לאתר הוא מצהיר באופן בלתי חוזר כי הוא מודע לאמור בתקנון זה ומסכים לכל הוראותיו, גם אם מסיבותיו לא קרא ו/או הבין את הוראות התקנון ו/או מי מהן.

השימוש שלכם בכל מידע או חומרים המפורטים באתר אינטרנט זה הוא באחריותכם הבלעדית בלבד, ואין SKYCAM אחראים ו/או נושאים באחריות משפטית ו/או אחרת כלפי המשתמש באתר זה.  המשתמש מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

התוכן שמופיע באתר אינטרנט זה נועד רק לשימוש כללי ולקבלת מידע כללי. התוכן כפוף לשינויים שעשויים להיערך מעת לעת ללא הודעה מראש. אין אנו ו/או מי מטעמנו לרבות צדדים שלישיים, אחראים בשום צורה ואופן למידע והחומרים המופיעים בו לרבות הופעתם, שלמותם ו/או התאמתם המלאה.

חלקים מהתקנון ו/או האתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

בעלות על המידע ושמירה על זכויות יוצרים

אתר האינטרנט של SKYCAM מכיל חומרים, סמלים, אייקונים אשר בבעלות SKYCAM או הנם המורשים להחזיק בהם. החומר האמור כולל, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את העיצוב, התכנון, התכנים והגרפיקה של האתר. העתקת הסימנים המסחריים ו/או החומר המפורט באתר אסורה בהחלט.

כל הסימנים המסחריים שהועתקו לאתר האינטרנט הזה ושאינם הרכוש של SKYCAM מוצגים באתר האינטרנט ככאלו.

שימוש לא-מורשה באתר האינטרנט עלול להוביל לתביעות נזיקין ו/או לכל הסעדים ו/או התרופות המוקנים ל SKYCAM עפ”י כל דין.

אתר האינטרנט עשוי מעת לעת לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הקישורים הללו מוצגים לנוחיותכם בלבד כדי לספק מידע נוסף. קיומו של הקישור אינו מעיד על בדיקתנו ו/או הסכמתנו ו/או אישורנו את המופיע בו. איננו אחראים בכל צורה ואופן לתוכן שמופיע בקישורי האינטרנט שמופיעים באתר האינטרנט הזה.

כל המידע המפורט באתר מוצג כפי שהוא ו SKYCAM אינם אחראים בכל צורה ו/או אופן להתאמת המידע לצורכי המשתמש וכן ליכולתו ו/או אי יכולתו לעשות שימוש במידע ו/או בחומרים המפורטים באתר.

הנהלת האתר תהיה רשאית, בין היתר, ובכל עת ומכל סיבה שהיא לחסום או להפסיק לאלתר גישת גולש לשירות אם יפר את הוראות התקנון.

מי יכול לקבל הדרכה

משתמשים המשתמשים הרשאים לקבל הדרכה הינם כמפורט להלן:

  1. כל מי שחפץ להטיס רחפן ונמצא בטווח הגילאים 12-99 (מכיתה ו׳).

  2. משקל גוף מתחת 150 ק״ג.

  3. חתימה על טופס כתב ויתור (בשלב הרישום להדרכה).

על כל המשתמשים למלא כתב-ויתור, שהינו חוזה משפטי בין המשתמש ובין SKYCAM . כתב ויתור זה המהווה כאמור חוזה שבא להבטיח, בין היתר, כי כל המשתמשים מבינים את טבעה של הדרכה הטסה ואת הסיכונים הכרוכים בה. כל המידע שמופיע בכתב-הוויתור משמש אך ורק לשם מטרה זו ולשימושה של SKYCAM .

מעצם היותו חוזה משפטי, יש להשלים את כתב-הוויתור במלואו על-ידי המשתמש או ההורה או האפוטרופוס שלו – הכל כנדרש בכתב הוויתור ו/או בהוראות באתר. יש להציג תעודת זהות תקפה לשם העתקת מספר הזהות ברישום. סירוב להשלים את כתב-הוויתור SKYCAM משמעו ביטול ההדרכה והפקעתה, ללא החזר כספי.

הזמנת מקום מראש

המועד של הזמנת המקום הוא שעת תחילת התדריך שנקבע. עליכם להגיע 15 ד' לפני תחילת התדריך. ההגעה המוקדמת נועדה להשלים את הרישום, קבלת הציוד להדרכה והמתנה למדריך/כה ההטסה. הלקוחות אחראים להגיע במועד, להשלים כנדרש את ההליכים המקדמיים האמורים. לוחות-הזמנים שלנו אינם מאפשרים לשלב מאחרים מחדש.

ניתן לבטל או לשנות את ההרשמה עד 48 שעות משעת ההטסה המתוכננת. הזמנות שבוטלו יחודשו רק במסגרת התנאים, ההגבלות והמחירים המקוריים. SKYCAM אינה מתחייבת להיעתר לבקשת המשתמש לשנות את מועד הגעתו להדרכה וזאת והכל עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף ללוחות הזמנים והמגבלות של SKYCAM ויכול להיות כרוך בתשלום הוצאות מנהליות.

SKYCAM אינה אחראית להזמנות שפוספסו בשל נסיבות כדוגמת בעיות בתחבורה, תנאי מזג אוויר או כל סיבה אחרת שאינה באחריותה של SKYCAM , כמו-גם להוצאות שקשורות להזמנות שנערכות מראש.

ביצוע ההזמנה

תנאי לרכישת ההדרכה ב SKYCAM באמצעות כרטיס אשראי הינו כי הרוכש יהיה מעל גיל 18 שנה.

הרוכש יבצע את ההזמנה באתר מטעם SKYCAM באמצעות מסירת פרטי כרטיס האשראי. פרטי האשראי ופרטי המשלם יוזנו למערכת לשם חיוב כרטיס האשראי לביצוע ההזמנה. קבלת אישור חברת האשראי הינה תנאי מוקדם לביצוע העסקה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני. להשלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד ההזמנות של SKYCAM לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

עם תום הזנת פרטי הרכישה והאשראי ואישור תשלום מחברת האשראי, תשלח לרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית על אישור קליטת ההזמנה. על הרוכש להביא עמו ולהציג למדריך בעת ההגעה להדרכה את אישור ההזמנה או את מספרה.

למען הסר ספק, העסקה תכנס לתוקפה אך ורק בעת קבלת אישור סופי בכתב הנושא את לוגו של SKYCAM . היה ולא קיבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני בדבר אישור קליטת ההזמנה, עליו חלה האחריות ליצור קשר טלפוני עם משרדי SKYCAM ולברר את הסיבה לכך, ולהסדיר את כל הדרוש לצורך קבלת האישור כאמור.

תנאי תשלום

אמצעי התשלום עבור רכישת שירותים באמצעות האתר יהיה כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי איתן SKYCAM עובדת.

המחירים המפורסמים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ.

SKYCAM רשאית בכל עת לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר והמשתמש באתר מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד SKYCAM בגין ובקשר לכך. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במשרדי SKYCAM המחיר במשרדי SKYCAM הוא הקובע.

עבודות תחזוקה לא-צפויות

אנו משקיעים את מירב המאמצים כדי להבטיח שכל ההזמנות יכובדו. עם זאת, SKYCAM מתבססת על ציוד שייתכן שמדי פעם יחייבו עבודות תחזוקה לא-צפויות. אם SKYCAM תבטל הזמנה ביוזמתה, כספכם יוחזר או שיתואם מועד חדש להדרכה, בהתבסס על העדפות הלקוח ובהתאם לתנאים ולמגבלות של SKYCAM .

חפצים אישיים

SKYCAM אינה אחראית לאובדן או לגניבה של כל פריט בשטחי המתחם. אנו ממליצים להשאיר את פריטי הערך שלכם בביתכם או בהשגחת אדם שאתם סומכים עליו.

החזר כספי

ניתן לבטל רכישה של רישוי ב SKYCAM , שוברי מתנות ולקבל החזר כספי בגין הביטול, בהתאם לאמור בסעיפים הרשומים למטה. בנוסף, לצורך ביטול רכישה יש לשלוח הודעת ביטול בכתב לכתובת מייל info@skycam.co.il ולקבל אישור כתוב לביטול הרכישה.

ביטול הזמנה ייעשה בכתב ועד 48 שעות מעיתוי ההזמנה. החברה תשיב למשתמש את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול על ידה, בניכוי 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך.

החזר כספי לרכישות שנערכו באמצעות כרטיס אשראי ייערך באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שחויב בגין הרכישה.

החזר כספי לרכישות שנערכו במזומן ייערך באמצעות המחאה שתישלח באמצעות שירות הדואר תוך 15 יום מהיום בו הוחזר המוצר לחברה

חרף האמור לעיל לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 48 שעות קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 

המידע המבוקש מהמשתמש

במטרה לעבד את ההזמנה שלכם, אנו מבקשים מידע אישי, לרבות מספר ת.ז., שמכם המלא, כתובת החיוב, הכתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס האשראי או כל מידע אחר שנוגע לתשלום. במטרה להשתתף בפעילות, תתבקשו לספק מידע מזהה כדוגמת תעודת זהות או דרכון. ייתכן שגם נבקש מידע על-אודות האופן שבו הגעתם לאתר האינטרנט שלנו, לרבות פרסומות או קישורים שנעזרתם בהם ומערכות המחשבים והשרתים שנעשה בהם שימוש כדי להגיע לאתר האינטרנט.

SKYCAM ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל טעות מכל מין וסוג אשר שנעשתה ע”י המשתמש בעת הקלדת הפרטים השונים לאתר, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד SKYCAM בגין ובקשר לאמור לעיל.

מדיניות הפרטיות של האתר

מטרת מדיניות הפרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במירב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. מטרת המדיניות הפרטית הנה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה, וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה מלקוחות האתר או הנאסף על ידה כחלק ממתן השירותים ו/או המוצרים.

מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה מהווה הסכם משפטי מחייב ואכיף בינך לבין החברה, לפיכך, הנך מתבקש/ת לקרוא את מדיניות הפרטיות בקפידה רבה.

השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת ובלתי מסויגת לכל האמור במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהחברה עושה במידע האישי והסטטיסטי (כהגדרתם להלן) התקבל ונאסף אצלה והסכמה להעברת המידע האישי והסטטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמה לשימושים שהחברה עושה במידע האישי והסטטיסטי בתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לצדדים שלישיים. אם אינך מסכימ/ה עם האופן שבו החברה מתנהלת, נבקשך לא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים ו/או המוצרים המוצעים בו.

האתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו מיועדים לגילאי 12-99. אין להעביר מידע לחברה לגבי קטינ/ה שגילו/ה קטן מ-18 שנים, מבלי לקבל את הסכמת הוריו/ה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה. כמו כן, אין לבצע כל פעולה משפטית באתר, לרבות הזמנת מוצרים באתר, ע”י קטינ/ה מתחת לגיל 18 מבלי לקבל קודם לכן את הסכמת הוריו/ה או האפוטרופוס החוקי שלו/ה לביצוע פעולה כאמור.

סוגי מידע

מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע הנבדלים זה מזה. “מידע אישי” הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהוי של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/ כתובת למשלוח דואר, כתובת אלקטרונית, תאריך לידה, מין, גיל וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר ו/או הטלפון (בעת הזמנת מוצרים טלפונית המידע האישי שמסרת לחברה יישמר במאגר המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת).

בניגוד למידע האישי, “מידע סטטיסטי” הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. המידע הסטטיסטי הנאסף עשוי להכיל מידע על נוהגי הגלישה שלך באתר, העמודים בהם ביקרת, המוצרים שבהם צפית ו/או הזמנת, פרסומות עליהן הקלקת, מיקומו הגיאוגרפי של המחשב שממנו התחברת לאתר, כתובת ה-IP ששימשה אותך לצורך החיבור לאתר וכד’. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האתר נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן.

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך, בשלב הרישום למועדון הלקוחות באתר ו/או בעת הזמנת מוצרים באמצעות האתר ו/או הטלפון, למעט מספר כרטיס אשראי ככל שיימסר בהזמנה טלפונית, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה  (להלן: “מאגר המידע”). בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שימ/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי, החברה והאתר לא יוכלו לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים, לרבות ליצור עמך קשר לצורך אספקתם. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאתר, תוכל/י לעדכן את הנתונים.
 

שימוש במידע

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים השונים באתר, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים ו/או המוצרים באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באתר, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור איתך קשר בעת הצורך, ו/או , במידה ונתת את הסכמתך לכך ע”י סימון V בתיבה המיועדת לכך, לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באתר, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, בין מטעם החברה ובין מטעם צדדים שלישיים (“דברי פרסומת”). סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באתר והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאתר בכתובת info@skycam.co.il

מסירת מידע לצד שלישי

מידע אישי –החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

אם החברה ביקשה את רשותך, ואתה נתת את הסכמתך המפורשת לכך, כמו למשל אישור לשליחת דבר פרסומת לגבי צדדים שלישיים, אישור לשליחת המוצרים שהזמנת לכתובת מגוריך באמצעות חברת שליחויות וכד’;

אם מסירת המידע האישי הינה לעובדים המוסמכים של החברה ו/או לשלוחים מטעמה ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או המוצרים ותפעול האתר;

אם מסירת המידע האישי היא לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.

אם יתקבל צו מבית משפט או מכל ערכאה מוסמכת אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;

אם תבצע באתר ו/או באמצעותו פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי התקנון.

אם החברה תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי מדיניות פרטיות זו;

מידע סטטיסטי – החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אתרים של צדדים שלישיים ופרסומות באתר

בתוך האתר ייתכן ותמצא/י קישורים לאתרים אחרים שאינם מהווים חלק מהאתר (“אתרי צדדים שלישיים”). אתרים אילו הינם אתרים עצמאיים והחברה אינה נוטלת כל אחריות או חבות לאתרים אלה ולתכנים והשירותים המצויים בהם. השימוש באתרי צדדים שלישיים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתר. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אתרי צדדים שלישיים לפני השימוש בהם.

אתם רשאים למחוק את רישומכם מהדיוור השיווקי של SKYCAM בכל עת.

לקבלת מענה על כל שאלה, צרו קשר באמצעות מייל לכתובת : info@skycam.co.il

התניית שיפוט

השימוש שלכם באתר האינטרנט של SKYCAM וכל מחלוקת שמקורה בשימוש בו כפופים לחוקים של מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר יהיה נתון לביהמ”ש בתל אביב – יפו.